Shisei Ryu

SHISEI RYU
至誠流

The following techniques are made of itto, wakizashi, nito, jo and without weapons:

RENZOKU BUNKAI
連続分解
  1. Deai 出合
  2. Tsuke komi 附込
  3. Uke komi 請込
  4. Shinmyoken 心明剣
  5. Kesa giri 袈裟切り
  6. Uchi komi 打込
  7. Yama oroshi 山颪
  8. Dokumyoken 独妙剣
  9. Taki otoshi 瀧落
  10. Uke nagashi 請流