Iaido

IAIDO
居合道
Iaido Techniques
居合道
 1. Mae
 2. Ushiro
 3. Uke nagashi
 4. Tsuka ate
 5. Kesagiri
 6. Morote tsuki
 7. Sanpogiri
 8. Ganmen ate
 9. Soete zuki
 10. Shihogiri
 11. Sougiri
 12. Nukiuchi