Batto Jitsu

BATTO JITSU
抜刀術
ITTO WAZA
太刀技
 1. Jyumomji
 2. Nuki – hidarikirisage
 3. Nuki-migikirisage
 4. Hidari-hien
 5. Migi-hien
 6. Hidari-maeatari
 7. Migi-maeatari
 8. Hidari-rentachi
 9. Migi-rentachi
 10. Gorantou
 11. Rapatou
 12. Mukoutuke