Ken Jitsu

KEN JITSU
剣術
ITTO WAZA
太刀技
 1. Sassen 指先
 2. Hasso hidari八相左
 3. Hasso migi八相右
 4. Uke nagashi hidari 受流左
 5. Uke nagashi migi 受流右
 6. Moji gamae文字構
 7. Hari tsuke 張付
 8. Nagashi uchi 流打
 9. Tora buri 虎振
 10. Kazuki 数喜
 11. Aisen uchi dome 合先打留
 12. Amashi uchi アマシ打 / 余打
WAKIZASHI WAZA
小太刀技
 1. Sassen 指先
 2. Chudan 中段
 3. Uke nagashi 受流
 4. Moji gamae 捩構
 5. Hari tsuke 張付
 6. Nagashi uchi 流打
 7. Aisen 合先
NITO WAZA
二刀技
 1. Sessa uchidome
 2. Sessa uchibarai
 3. Ippyoshi sotobarai
 4. Ippyoshi uchibarai
 5. Ryusui uchidome
 1. Shikko hidari
 2. Shikko migi
 3. Irimi
 4. Sekka no uchi
 5. Juji shukonomi